15% CIT od 2017 roku?

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy obniżającej stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do poziomu 15%. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami preferencyjna stawka obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Według przewidywań wprowadzenie powyższego kryterium spowoduje objęcie obniżoną stawką podatku około 90% podatników CIT. Dodatkowo skorzystać z niej będą mieli prawo podatnicy rozpoczynający działalność.
Jak deklaruje resort finansów powyższe rozwiązanie stanowi element strategii budowania korzystnych warunków dla wzrostu firm. Przewiduje się, że w długim okresie działanie to przyspieszy rozwój i stworzy sprzyjające warunki do podwyższenia przedsiębiorczości Polaków.
Wejście w życie nowych przepisów planuje się na 1 stycznia 2017 roku. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów wprowadzone zmiany nie wpłyną niekorzystnie na kondycję sektora finansów publicznych, ponieważ ubytek spowodowany mniejszymi wpływami do budżetu państwa będzie skompensowany dodatkowymi dochodami wynikającymi z uszczelniania systemu podatku dochodowego.
Projekt spotkał się z dużą falą krytyki ze strony specjalistów z zakresu ekonomii. Zwraca się między innymi uwagę na naruszenie zasady równości poprzez ograniczenie grupy docelowej projektu do podatników podatku CIT. Na preferencyjne warunki opodatkowania dochodów nie będą mogli liczyć podatnicy podatku PIT. W związku z tym zamiast planowanej poprawy warunków konkurencji, może się ona nasilić poprzez uzależnienie czynników prowadzenia działalności od formy prawnej przedsiębiorstwa.
Pod wątpliwość poddane zostają również prognozy na temat skorzystania z obniżonej stawki podatku przez rzeszę blisko 90% podatników CIT. Przy określonej skali działalności większość podatników stanowią podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych lub spółki osobowe niepodlegające CIT. Dlatego też przygotowany projekt może okazać się jedynie pozornym złagodzeniem systemu podatkowego.

Your Comment: