Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany w umowach terminowych

Wchodząca w życie z dniem 22 lutego 2016 roku nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza szereg nowych regulacji w zakresie zawierania z pracownikami umów terminowych. Limit okresu zatrudnienia ​Według dotychczasowych przepisów nie obowiązywało wskazanie maksymalnego okresu trwania umowy na czas określony, co umożliwiało zawarcie jej na okres 20 lub 30 lat. W nowych warunkach prawnych takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Wprowadzony zostanie bowiem limit 33 miesięcy, odnoszący się do okresu zatrudnienia na podstawie jednej umowy terminowej, jak również do łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów tego rodzaju pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy. 33-miesięczne ograniczenie okresu zatrudnienia liczone będzie dopiero od wejścia w życie […]

Zmiany w rozliczeniach rocznych za 2015 rok

Rozliczając podatek dochodowy za rok 2015 należy mieć na uwadze obowiązujące od 1 stycznia 2016 nowe wzory deklaracji podatkowych. Ustawodawca wprowadził nowe formularze w zakresie:  zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-CFC); zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeniach oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami PIT-28/A oraz PIT/28B); załączników PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy również zasad składania korekty zeznania podatkowego. Od 2016 roku dokonywać jej należy poprzez ponowne złożenie zeznania podatkowego, bez konieczności dołączania do niego załącznika ORD/ZU, tj. pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia[…]

Ostatni dzień na PIT-11

Dzisiaj mija termin przekazania podatnikom i właściwym dla nich Urzędom Skarbowym informacji PIT-11. Dla płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników, którzy zdecydowali się na pisemną formę przekazania PIT-11 do Urzędu Skarbowego, termin upłynął 1 lutego br.  ​Informacja PIT-11 to formularz, w którym pracodawca wykazuje w jakiej wysokości wyliczył i odprowadził składki oraz zaliczki na podatek dochodowy za osoby uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jak również zasiłki pieniężne wypłacane przez zakład pracy. Informację PIT-11 przygotowują również płatnicy m.in. dla osób uzyskujących przychody z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz[…]