Płatności gotówkowe od 2017 roku

Pod koniec maja zatwierdzone zostały przez Prezydenta zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie od 2017 roku limitu płatności gotówkowych w ramach działalności gospodarczej do maksymalnie 15 tysięcy złotych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tysięcy złotych. Dotychczas limit ten wynosił 15 tysięcy euro.Dodatkową zmianą, jaką wprowadzi […]

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Zamknięcie ksiąg prowadzonych przez jednostki w 2015 roku obliguje do terminowego sporządzenia oraz przedstawienia sprawozdania finansowego. W przypadku spółek w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dokument ten powinien zostać przygotowany najpóźniej do końca marca.Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysków i strat; informacji dodatkowej do sprawozdania; zestawienia zmian w kapitale własnym; rachunku przepływów pieniężnych. Dwa ostatnie dokumenty są obowiązkowe jedynie dla jednostek, których sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami podlega badaniu przez biegłego rewidenta.  Jest ono obligatoryjne dla: spółek akcyjnych, z wyłączeniem spółek, które na dzień bilansowy znajdują się w organizacji; pozostałych jednostek, które w roku obrotowym poprzedzającym sprawozdanie finansowe[…]

Napoje dla pracowników

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom napojów chłodzących jeżeli temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza. Są również określone normy temperatur jakie powinny obowiązywać na stanowiskach pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów § 4.1 (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje zatrudnionym: w warunkach gorącego mikroklimatu (powyżej 25°C), przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C, przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu, na[…]