Minimalna stawka godzinowa

W minionym tygodniu Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do polskiego porządku prawnego minimalną stawkę godzinową. Przyjęte przez rząd rozwiązanie dotyczyć będzie umów o których ustawodawca mówi w Kodeksie Cywilnym – artykułach 734 oraz 750, tj. umów-zlecenia oraz umów o świadczenie usług, jak również samozatrudnienia (jednoosobowego świadczenia usług dla firm).Wspomniana stawka ustalona została na poziomie 12 zł brutto za godzinę, przy czym będzie ona podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w sytuacji przyjęcia w roku 2017 minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2000 zł, minimalna stawka godzinowa wyniosłaby 13 zł brutto za godzinę.Bez znaczenia w kontekście […]

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego

Z końcem lipca zbliża się ostateczny termin, w którym urzędy skarbowe powinny zwrócić podatnikom nadpłatę podatku dochodowego wykazaną w rocznym zeznaniu podatkowym, których obowiązek złożenia przypada ostatniego dnia kwietnia. Powyższe wynika z zapisów Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którą, maksymalny termin zwrotu nadpłaty wynosi 3 miesiące od dnia złożenia zeznania rocznego. Naturalną sytuacją jest, że im wcześniej złożone zostanie zeznanie za rok ubiegły, tym bardziej prawdopodobny jest wcześniejszy odbiór nadpłaconej wartości zaliczek na podatek dochodowy.Cała procedura zwrotu wydłuża się w przypadku złożenia korekty zeznania rocznego. Wówczas termin 3 miesięcy liczony jest „od nowa”, tj. od dnia złożenia korekty.Ze statystyk wynika, że[…]

Wiek emerytalny a ochrona pracowników

Wyznaczane granice odnośnie wieku emerytalnego zmieniały się na przełomie lat. W 2017 roku będzie powrót do krótszego wielu emerytalnego jednak może to wykonać pewne zaburzenia w związku z ochroną pracowników przedemerytalnych. Wiek emerytalny, jak wiadomo, jest zależny od daty urodzenia danego pracownika. Jeśli chodzi o długość ochrony pracowników przedemerytalnych, to oczywiście nic się nie zmieni i nadal będą to 4 lata jak do tej pory. Ochrona działa w ten sposób, że pracodawca, co do zasady, nie może wręczyć wypowiedzenia umowy jeżeli pracownikowi zostało mniej niż 4 lata do przejścia na emeryturę. Wiek emerytalny a ochrona pracowników Takiej właśnie ochronie w[…]