Usługi budowlane od 2017 roku

Objęcie usług budowlanych wykonywanych w kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia – to jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 01.01.2017 r.Mechanizm odwrotnego obciążenia (“reverse charge”) zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na odbiorcę. Podatnik świadczący usługi lub sprzedający towary objęte tym mechanizmem, zobowiązany jest do wystawienia faktury niezawierającej danych w zakresie stawki i kwoty podatku VAT (stawka OO), z wyraźnym wskazaniem “ODWROTNE OBCIĄŻENIE”. Transacje tego typu podatnik wykazuje w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy. Świadczenie usług lub sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem sprzedawca zobligowany jest wykazać również w informacji podsumowującej VAT-27 […]

Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy 2017

W związku z wprowadzeniem od przyszłego roku nowych regulacji w zakresie kwoty dochodu wolnej od podatku, zmianie ulegną równolegle zasady wyliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. 1. Dochody ze stosunku pracySposób wyliczania zaliczek nie ulegnie zmianie w stosunku do pracowników, których roczne dochody opodatkowane są wg stawki 18% (tj. nie przekroczą kwoty 85.528 zł). Płatnik, pod warunkiem posiadania oświadczenia PIT-2 pracownika, będzie pobierał miesięczne zaliczki na podatek dochodowy pomniejszone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). Jeśli wynagrodzenie pracownika przekroczy próg 85.528 zł, wówczas zakład pracy zobowiązany będzie obliczać zaliczki bez uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek –[…]