Ostatni dzień na PIT-11

Dzisiaj mija termin przekazania podatnikom i właściwym dla nich Urzędom Skarbowym informacji PIT-11. Dla płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników, którzy zdecydowali się na pisemną formę przekazania PIT-11 do Urzędu Skarbowego, termin upłynął 1 lutego br.  ​Informacja PIT-11 to formularz, w którym pracodawca wykazuje w jakiej wysokości wyliczył i odprowadził składki oraz zaliczki na podatek dochodowy za osoby uzyskujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jak również zasiłki pieniężne wypłacane przez zakład pracy. Informację PIT-11 przygotowują również płatnicy m.in. dla osób uzyskujących przychody z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz […]

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się szereg przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Jedną z nich jest poszerzenie wykazu przypadków, w których podatnicy VAT i VAT-UE mogą zostać wykreśleni z rejestru.Do tej pory procedura wykreślenia podatnika dotyczyła jedynie przypadków, w których czynności sprawdzające wykazały, że podatnik nie istnieje lub niemożliwe było skontaktowanie się z nim. Począwszy od 1 stycznia 2017 katalog ten został rozszerzony o poniższe przypadki: Wykreślenie z rejestru podatników VAT Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników, bez konieczności zawiadamiania, jest również:1). zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcyJeżeli podatnik w okresie zawieszenia planuje[…]

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 01.01.2016

Nowelizacja Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza istotne zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich. Tym samym od 1 stycznia 2016 roku e-zwolnienia będą miały formę dokumentu elektronicznego przesyłanego za pośrednictwem bezpłatnego systemu oferowanego przez ZUS.W związku z powyższym, zarówno lekarze, jak i płatnicy składek korzystać będą z profilu informacyjnego.Mechanizm obiegu e-zwolnień zakłada, iż wystawione przez lekarza zaświadczenie lekarskie zostanie przesłane automatycznie na skrzynkę podawczą ZUS. Nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia, będzie ono udostępniane na profilu płatnika składek.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek środowiska lekarskiego wprowadziło w zakresie powyższych[…]