Nowe obowiązki w podatku VAT od 1 lipca 2016 roku

Ministerstwo Finansów skierowało do Sejmu kolejne zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JKP), które zostały przyjęte przez Sejm dnia 13 maja br oraz przez Senat dnia 19 maja br.
Jak wynika z treści uchwalonej ustawy podatnicy prowadzący księgi w oparciu o programy komputerowe, zobowiązani będą do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego, informacji o prowadzonej ewidencji za okresy miesięczne. W praktyce oznacza to obowiązek comiesięcznego raportowania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Z powyższego można by wywnioskować, że nie prowadząc ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, nie powstanie również obowiązek przesyłania JPK w zakresie ewidencji VAT do organów podatkowych. Jednakże w ustawie wprowadzono równolegle wymóg prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, który ma obowiązywać począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.
W pierwszej kolejności obowiązek comiesięcznego raportowania obejmie dużych przedsiębiorców, tj. takich, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na etaty);
  2. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży przekraczający równowartość 50 mln euro lub sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekraczającą równowartość 43 mln euro.

Powyższe oznacza, że duzi przedsiębiorcy pierwszą ewidencję VAT w formacie JPK będą zobowiązani złożyć za lipiec 2016 roku, tzn. w terminie do 25 sierpnia 2016 roku. Małych i średnich przedsiębiorców obowiązek ten obejmie od stycznia 2017 roku, natomiast mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 roku.
Kontrowersyjnym rozwiązaniem jest brak powiązania obowiązków raportowania z okresami za które podatnik rozlicza podatek VAT (miesięcznie lub kwartalnie). Zarówno podatnicy składający deklaracje miesięcznie, jak i kwartalnie będą zobowiązani do raportowania co miesiąc bez wezwania ze strony organów podatków.
Dodatkowym obowiązkiem wprowadzonym w ramach omawianej ustawy jest uwzględnienie w prowadzonej przez podatników ewidencji obligatoryjnych danych:

  • określenie przedmiotu i podstawy opodatkowania;
  • wysokości kwoty podatku należnego;
  • korekt podatku należnego;
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego;
  • korekt podatku naliczonego;
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu;
  • numer, za pomocą którego kontrahent jest identyfikowany na potrzeby podatku VAT.

Ewidencje uwzględniające powyższe dane należy przekazywać organom podatkowym  od 1.01.2017 r.

Your Comment: