Nowe świadectwa pracy!

Z początkiem czerwca stare świadectwa pracy zostały zastąpione nowymi dlatego warto zwrócić uwagę co należy uwzględnić podczas wystawiania takiego świadectwa.

Zmiany te głównie dotyczą pracowników tymczasowych ponieważ w takim świadectwie muszą być umieszczone informacje o dotychczasowej pracy tymczasowej pracownika, tj. gdzie i jak długo pracował w danej firmie.  Umotywowane jest to tym, że taki pracownik tymczasowy może być zatrudniony w jednej firmie na okres 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Ma to na celu przestrzeganie tych przepisów prawa i aby dany pracownik nie był zatrudniany cały czas w tej samej firmie.

A jeżeli chodzi o zwykłych pracowników zatrudnionych na umowę o prace, to poniżej przedstawione są wszystkie zmiany, a mianowicie:

  • Zmiany w treści świadectwa pracy:

Umieszczenie wszystkich informacji na temat wziętego urlopu przez pracownika typu: ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz na jakiej podstawie został on udzielony. Określenie treści pouczenia zgodnego z art. 97 §2 Kodeksu pracy. Na żądanie pracownika może być również zamieszczona informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia.

  • Zmiany w sposobie i trybie wydawania:

Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy z nim jeśli nie chce tej współpracy przedłużyć. Jeżeli natomiast współpraca zostanie ponownie nawiązana, to wówczas pracodawca wydaje takie świadectwo pracownikowi na jego żądanie w wersji elektronicznej lub papierowej.

  • Pieczęć pracodawcy:

Na nowym świadectwie pracy nie jest wymagana pieczęć pracodawcy. Jeżeli więc pracownik otrzyma świadectwo nieopatrzone pieczęcią, to jest ono jak najbardziej poprawne i prawidłowe.

  • Terminy wydawania świadectw:

Jeżeli pracownik złoży wniosek o poprawę świadectwa pracy to wówczas pracodawca ma czas w ciągu 7 dniu od orzeczenia sądowego wydać nowe świadectwo.

Jeżeli sąd uzna, że pracodawca powinien przyjąć ponownie pracownika do pracy lub pracownikowi przysługuje odszkodowanie ze względu na niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, to pracodawca również powinien taką informacje umieścić w świadectwie.

Jeżeli z rożnych przyczyn nie ma możliwości przekazania świadectwa pracy pracownikowi, wówczas pracodawca powinien w ciągu 7 dni dostarczyć pracownikowi takie świadectwo droga pocztową. Jeśli to nie nastąpi, to pracownik może złożyć wniosek o  przyznanie odszkodowania za niedotrzymanie tego przepisu argumentując szkody jakie poniósł z tego przesunięcia.

Jeżeli natomiast sąd uzna odszkodowanie na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez pracownika, to taka informacja również powinna znaleźć się w świadectwie pracy.

Odnośnie przechowywania kopii świadectwa pracy można stwierdzić, że w tej kwestii nic się nie zmieniło, czyli pracodawca powinien:

  • Przechowywać świadectwo wraz ze wszystkimi dokumentami pracowniczymi przez 50 lat licząc od dnia zakończenia stosunku pracy.
  • Wydać pracownikowi świadectwo pracy na każde żądanie pracownika, które jest uargumentowane w terminie 7 dniu od zgłoszenia. Nie jest istotne w tej kwestii  w jakiej formie pracownik przedstawi takie  żądanie.  
  • Nie pobierać opłat za wydanie takiego świadectwa czy też nawet odpisu.
  • Wydawać odpis w formie identycznej do oryginału, nie może być w formie zrobionego zdjęcia czy skanu dokumentu.
  • Sporządzić korektę odpisu świadectwa pracy na wniosek pracownika w każdym momencie, a nie tylko w okresie 7 dni od wydania oryginalnego świadectwa pracy.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.