Nowe wzory deklaracji VAT

Od 1 stycznia 2016 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 obowiązują nowe wzory formularzy VAT. Wyżej wymienione Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji:

  • VAT-7 wersja 16
  • VAT-8 wersja 7
  • VAT-9M wersja 5
  • VAT-7K wersja 10
  • VAT-7D wersja 7

W okresie przejściowym, tj. do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 roku, mogą być stosowane dotychczasowe wzory wyżej wymienionych deklaracji. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter techniczny i dostosowują formularze do zmian w ustawach podatkowych.
W wersji 16 deklaracji VAT-7 zmiana w stosunku do poprzedniego wzoru polega na dodaniu wiersza „zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej ma zakup kas rejestrujących (…)”. Dotyczy on sytuacji, gdy podatnicy na podstawie art. 111 ust. 6 ustawy o VAT są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Obowiązek taki powstaje wówczas, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej podatnicy zaprzestaną jej używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, jak również w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem z tytułu używania kasy rejestrującej.
W nowych wzorach deklaracji VAT -8 oraz VAT-9M jedyna zmiana obejmuje wskazanie przed częścią A, we wstępie  – miejsca składania deklaracji. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi z początkiem 2016 roku, właściwość miejscową Urzędu Skarbowego właściwego w sprawie opodatkowania VAT ustala się na podstawie:

  • adresu siedziby podatnika – w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • miejsca zamieszkania – w przypadku osób fizycznych;
  • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – dla podatników nieposiadających siedziby działalności na terytorium kraju, ale posiadających na nim stałe miejsce prowadzenia działalności

Dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju, właściwym organem podatkowym jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Dzięki wprowadzonym zmianom częściej niż dotychczas podatnik będzie składał zeznania podatkowe w podatku PIT, CIT i VAT do tego samego organu podatkowego.
Istotną zmianą, wprowadzoną również z początkiem bieżącego roku, jest brak konieczności dołączania do korygowanej deklaracji pisemnego uzasadnienia z wyjaśnieniami, jakie okoliczności były przyczyną korekty. Do końca 2015 roku wyjaśnienie takie składane było na druku ORD-ZU, którego w aktualnym porządku prawnym nie trzeba dołączać do korekty deklaracji.
Aktualne wzory deklaracji VAT można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.