Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy 2017

W związku z wprowadzeniem od przyszłego roku nowych regulacji w zakresie kwoty dochodu wolnej od podatku, zmianie ulegną równolegle zasady wyliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

1. Dochody ze stosunku pracy
Sposób wyliczania zaliczek nie ulegnie zmianie w stosunku do pracowników, których roczne dochody opodatkowane są wg stawki 18% (tj. nie przekroczą kwoty 85.528 zł). Płatnik, pod warunkiem posiadania oświadczenia PIT-2 pracownika, będzie pobierał miesięczne zaliczki na podatek dochodowy pomniejszone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). Jeśli wynagrodzenie pracownika przekroczy próg 85.528 zł, wówczas zakład pracy zobowiązany będzie obliczać zaliczki bez uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – począwszy od miesiąca w którym do owego przekroczenia doszło.
Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki przedstawione na poniższym schemacie.

Picture

2. Dochody otrzymywane od organów rentowych
Osoby otrzymujące emerytury lub renty opodatkowane wg stawki 18%, nadal będą miały pomniejszane zaliczki o kwotę 46,33 zł. Zaprzestanie pomniejszania zaliczki o tę kwotę nastąpi w przypadku opodatkowania dochodów wg stawki 32%. Również w tym przypadku przysługiwało będzie prawo złożenia wspomnianych wyżej oświadczeń, które skutkują takimi samymi konsekwencjami.

3. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej
Zaliczki na podatek dochodowy od dochodoów z pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będą wyliczane i odprowadzane do organu podatkowego na dotychczasowych zasadach. Obowiązek opłacania zaliczek powstanie poczynając od miesiąca, w których dochody przekroczą kwotę 3091 zł. Ewentualne różnice między uwzględnioną kwotą wolną a faktycznie przysługującą przedsiębiorca uwzględni rozliczając swoje dochody w zeznaniu rocznym.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.