Nowe zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy 2017

W związku z wprowadzeniem od przyszłego roku nowych regulacji w zakresie kwoty dochodu wolnej od podatku, zmianie ulegną równolegle zasady wyliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

1. Dochody ze stosunku pracy
Sposób wyliczania zaliczek nie ulegnie zmianie w stosunku do pracowników, których roczne dochody opodatkowane są wg stawki 18% (tj. nie przekroczą kwoty 85.528 zł). Płatnik, pod warunkiem posiadania oświadczenia PIT-2 pracownika, będzie pobierał miesięczne zaliczki na podatek dochodowy pomniejszone o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). Jeśli wynagrodzenie pracownika przekroczy próg 85.528 zł, wówczas zakład pracy zobowiązany będzie obliczać zaliczki bez uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – począwszy od miesiąca w którym do owego przekroczenia doszło.
Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki przedstawione na poniższym schemacie.

Picture

2. Dochody otrzymywane od organów rentowych
Osoby otrzymujące emerytury lub renty opodatkowane wg stawki 18%, nadal będą miały pomniejszane zaliczki o kwotę 46,33 zł. Zaprzestanie pomniejszania zaliczki o tę kwotę nastąpi w przypadku opodatkowania dochodów wg stawki 32%. Również w tym przypadku przysługiwało będzie prawo złożenia wspomnianych wyżej oświadczeń, które skutkują takimi samymi konsekwencjami.

3. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej
Zaliczki na podatek dochodowy od dochodoów z pozarolniczej działalności gospodarczej nadal będą wyliczane i odprowadzane do organu podatkowego na dotychczasowych zasadach. Obowiązek opłacania zaliczek powstanie poczynając od miesiąca, w których dochody przekroczą kwotę 3091 zł. Ewentualne różnice między uwzględnioną kwotą wolną a faktycznie przysługującą przedsiębiorca uwzględni rozliczając swoje dochody w zeznaniu rocznym.

Your Comment: