Biuro rachunkowe Poznań - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księga rachunkowa jest dokumentem prowadzonym w sposób chronologiczny i uporządkowany, w którym dokonuje się wpisów zdarzeń bazujących na dowodach księgowych.

Elementy księgi rachunkowej obejmują: dziennik, konta głównej księgi rachunkowej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów oraz sald, a także wykaz aktywów i pasywów.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie ze sobą szereg korzyści:

Zajmowanie się księgowością to proces rejestrowania i ujawniania finansowych transakcji firmy w celu zapewnienia precyzyjnych i wiarygodnych danych finansowych. Ten proces zawiera rejestrowanie transakcji, monitorowanie i ujawnianie informacji finansowych, jak również stosowanie zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Prawidłowe prowadzenie księgowości jest kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwiając ocenę jego kondycji finansowej.

Biuro rachunkowe – Zarządzanie księgowością Prowadzenie księgowości przynosi liczne korzyści: Księga rachunkowa stanowi dokument, w którym zapisywane są finansowe transakcje firmy. Jest to jedno z kluczowych narzędzi w procesie zarządzania księgowością. Księga rachunkowa umożliwia monitorowanie i kontrolę przepływów finansowych, dostarczając również informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań finansowych oraz analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W księdze rachunkowej rejestrowane są różnorodne transakcje, takie jak przychody, koszty, wydatki oraz inne operacje finansowe.

Prowadzenie starannej księgowości oraz utrzymywanie aktualnej księgi rachunkowej są kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami w każdym przedsiębiorstwie. Oto niektóre korzyści wynikające z prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 1. Szeroka Analiza Finansowa:

  • Księga rachunkowa umożliwia głęboką analizę finansową podmiotu gospodarczego, co jest niezbędne do zrozumienia obecnej kondycji finansowej firmy i planowania na przyszłość.
 2. Monitoring Kosztów i Przychodów:

  • Regularne prowadzenie księgowości pozwala na bieżący monitoring kosztów, wydatków, przychodów oraz innych kategorii finansowych, co jest niezbędne dla utrzymania płynności finansowej i osiągnięcia zyskowności.
 3. Indywidualna Polityka Rachunkowości:

  • Umożliwia opracowanie i wdrożenie indywidualnej polityki rachunkowości, która najlepiej pasuje do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa.
 4. Dostosowane Rozwiązania Rachunkowe:

  • Pozwala na selekcję i zastosowanie rozwiązań rachunkowych dostosowanych do charakteru działalności przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami finansowymi.
 5. Zgodność z Przepisami:

  • Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi, co jest kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych.
 6. Podstawy do Planowania:

  • Dostarcza solidnych danych, które są podstawą do planowania budżetu, prognozowania finansowego, a także analizy rentowności różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa.
 7. Transparentność Finansowa:

  • Umożliwia przedstawienie klarownego obrazu finansów firmy interesariuszom, takim jak inwestorzy, wierzyciele, zarząd, a także pracownicy, co buduje zaufanie i poprawia relacje biznesowe.

Prawidłowo prowadzona księgowość jest więc nie tylko wymogiem prawnym, ale także niezbędnym narzędziem zarządzania, które pozwala przedsiębiorstwu osiągać swoje cele finansowe i operacyjne.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi handlowe

 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji księgowej i oferowanie szerokiego zakresu usług księgowych to fundamentalne kroki w ocenie i optymalizacji polityki rachunkowości stosowanej przez Klienta. Oto szczegółowe usługi, które można zaoferować w tym zakresie:
  1. Opracowanie Dokumentacji Rachunkowej:

   • Ocena obecnie stosowanej przez Klienta polityki rachunkowości, w tym analiza zasad wyceny aktywów i pasywów oraz metod ustalania wyników finansowych.
   • Przygotowanie wykazu ksiąg rachunkowych, zakładowego planu kont oraz opisu systemu informatycznego lub przetwarzania danych wykorzystywanych w księgowości.
  2. Analiza Dowodów Księgowych:

   • Sprawdzenie dowodów księgowych pod kątem zgodności rachunkowej i formalnej, z uwzględnieniem przychodów i rozchodów.
   • Zakwalifikowanie transakcji do księgowania, wskazanie odpowiedniego miesiąca i sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych.
  3. Prowadzenie Ewidencji:

   • Rejestracja dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i pomocniczych.
   • Przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych.
  4. Obliczenia Zobowiązań i Deklaracje Podatkowe:

   • Kalkulacja zobowiązań w ramach prowadzonej księgowości, przygotowywanie obowiązujących deklaracji podatkowych.
  5. Ewidencja Aktywów:

   • Rejestracja środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz ewidencja wyposażenia.
  6. Przygotowywanie Sprawozdań Finansowych i Raportów:

   • Opracowanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz raportów na potrzeby NBP i Urzędu Statystycznego.
  7. Płatności i Przelewy:

   • Przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych.
  8. Współpraca z Biegłym Rewidentem:

   • Ścisła współpraca z biegłym rewidentem w trakcie analizy sprawozdań finansowych.
  9. Monitoring i Identifikacja Zagrożeń:

   • Śledzenie problemów oraz identyfikacja zagrożeń mogących wpłynąć na księgowanie różnych zdarzeń gospodarczych.
  10. Reprezentacja Klienta:

   • Reprezentacja Klientów w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli zewnętrznych.
  11. Bieżąca Opieka Księgowa:

   • Oferowanie bieżącej opieki księgowej oraz wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej Klienta.
  12. Wsparcie i Szkolenia:

   • Udzielanie bieżącej pomocy oraz organizowanie szkoleń dla pracowników Klienta odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji księgowej i finansowej.

  Wszystkie te działania mają na celu nie tylko zabezpieczenie prawidłowego prowadzenia księgowości przez Klienta, ale także umożliwienie pełnego zrozumienia i wykorzystania informacji finansowych w celu optymalizacji działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ewidencji VAT

 • Realizacja obowiązków związanych z podatkiem VAT to kluczowy element zarządzania finansami firmy. Oto szczegółowy opis oferowanych usług w tym zakresie, które pomogą w optymalnym zarządzaniu VAT-em oraz zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami:
  1. Prowadzenie i Przechowywanie Rejestru Zakupu i Sprzedaży VAT:

   • Staranne prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, co umożliwi dokładny przegląd wszystkich transakcji związanych z VAT-em oraz zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami.
  2. Przygotowywanie Deklaracji Podatkowych:

   • Staranne przygotowywanie właściwych deklaracji VAT w terminach określonych przez prawo podatkowe, co pozwoli uniknąć opóźnień i ewentualnych kar.
  3. Weryfikacja Faktur VAT:

   • Bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT, co gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami oraz pozwala na wykrycie ewentualnych błędów na wczesnym etapie.
  4. Zarządzanie Statusami Podatnika VAT i VAT-UE:

   • Efektywne zgłaszanie, aktualizowanie oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE, co zapewni zgodność z obowiązującymi przepisami i uniknięcie problemów podatkowych.
  5. Przygotowywanie Przelewów na Podatek VAT:

   • Precyzyjne przygotowywanie przelewów na podatek VAT, co pozwoli na terminowe uregulowanie zobowiązań podatkowych i uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami.
  6. Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym i Podczas Kontroli:

   • Profesjonalna reprezentacja Klientów w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych, co pozwoli na skuteczną komunikację z organami podatkowymi oraz efektywne rozwiązanie ewentualnych problemów.

  Zakres ten oferuje holistyczne podejście do zarządzania VAT-em, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz minimalizacji ryzyka podatkowego. Przez skuteczne zarządzanie VAT-em, firmy mogą nie tylko oszczędzić czas i zasoby, ale także zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi problemami związanymi z przepisami podatkowymi.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Tormot, mieszczące się w Poznaniu przy ulicy Górna Wilda 71/3, już od 1983 roku zajmuje się zakładaniem firm, w tym spółek, oraz stałą obsługą księgową i podatkową, odpowiadając przy tym za pełną księgowość oraz rachunkowość.

Nasze biuro rachunkowe, oprócz tradycyjnych usług związanych z księgowością i rachunkowością, prowadzi również obsługę księgową w systemie on-line, z wykorzystaniem oprogramowania CDN Optima.

Naszym Klientom udostępniamy odpowiednie moduły programu poprzez bezpieczne łącze internetowe. Za ich pomocą Klient tworzy w miejscu prowadzenia działalności własne dokumenty księgowe, które są na bieżąco dostępne w celu ich zaksięgowania, natomiast dokumenty zewnętrzne po zeskanowaniu są przekazywane do nas także drogą elektroniczną. Rezultaty księgowania mogą być na bieżąco dostępne dla Klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Zapraszamy do kontaktu.