Biuro rachunkowe Poznań - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księga rachunkowa to księga prowadzona w sposób chronologiczny i systematyczny, w której zawiera się zapisy zdarzeń na podstawie dowodów księgowych.

Zawartość księgi rachunkowej: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to proces rejestrowania i ujawniania finansowych transakcji przedsiębiorstwa w celu zapewnienia wiarygodnej i dokładnej informacji finansowej. Proces ten obejmuje rejestrowanie transakcji, kontrolowanie i ujawnianie informacji finansowej, a także stosowanie zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i umożliwia ocenę jego sytuacji finansowej.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie ze sobą szereg korzyści:

Księga rachunkowa to dokument, w którym rejestruje się transakcje finansowe przedsiębiorstwa. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księga rachunkowa umożliwia śledzenie i kontrolę przepływu pieniędzy, a także udostępnia informacje potrzebne do sporządzenia sprawozdania finansowego i uzyskania obrazu o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W księdze rachunkowej rejestruje się takie transakcje jak przychody, koszty, wydatki i inne operacje finansowe.

 • umożliwia przeprowadzenie analizy finansowej podmiotu gospodarczego w dosyć szerokim stopniu,
 • pozwala na monitoring kosztów, wydatków, przychodów i innych kategorii,
 • umożliwia opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości,
 • pozwala na wybór dostosowanych rozwiązań do charakteru działalności.

Analiza finansowa:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i korzystanie z księgi rachunkowej umożliwia przeprowadzenie szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego. Analiza ta pozwala na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ujawnianie jego mocnych i słabych stron, a także pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. Księga rachunkowa umożliwia sporządzenie wielu różnych analiz finansowych, takich jak analiza rentowności, analiza likwidności, analiza zadłużenia i wiele innych. Dzięki tym analizom można lepiej zrozumieć sytuację finansową przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie działania mające na celu poprawę jego sytuacji.

Opracowanie polityki firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i korzystanie z księgi rachunkowej umożliwia opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości. Polityka rachunkowości jest zbiorem zasad i procedur, które określają sposób rejestrowania i ujawniania transakcji finansowych. Umożliwia to jednolite i spójne rejestrowanie transakcji i uzyskanie wiarygodnej informacji finansowej. Przedsiębiorstwo może opracować swoją własną politykę rachunkowości, która będzie odpowiadać jego potrzebom i specyfice działalności. Opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości pomaga zapewnić skuteczne i efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Monitoring finansów firmy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia skuteczny monitoring kosztów, wydatków, przychodów i innych kategorii finansowych. Rejestrowanie transakcji w księdze rachunkowej pozwala na śledzenie przepływu pieniędzy i uzyskanie aktualnej informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu można lepiej zarządzać finansami i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wydatków i innych działań finansowych. Monitoring kosztów, wydatków i innych kategorii finansowych pomaga również w identyfikacji obszarów, w których można zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi handlowe

 • opracowanie dokumentacji mającej za zadanie ocenić stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości i usługi w zakresie księgowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów, a także ustalanie wyników finansowych, wykaz ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont czy opis systemu informatycznego lub przetwarzania danych,
 • analiza dowodów pod kątem rachunkowym i formalnym (w kontekście przychodów i rozchodów),
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miesiąca i sposobu ich ujęcia,
 • prowadzenie spisu dowodów w dzienniku, a także na kontach księgi głównej i pomocniczych (w tym Przychodów i Rozchodów), przygotowywanie miesięcznych zestawień zawierających dane o obrotach i saldach kont syntetycznych,
 • obliczanie w ramach prowadzonej księgowości wysokości zobowiązań, wraz ze sporządzaniem obowiązujących deklaracji,
 • ewidencja środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych,
 • ewidencja wyposażenia, przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunki zysków i strat, przychodów i rozchodów),
 • przygotowywanie sprawozdań dla NBP i Urzędu Statystycznego,
 • przygotowywanie przelewów na pokrycie zobowiązań podatkowych i handlowych,
 • ścisła współpraca z biegłym rewidentem podczas przeprowadzanej analizy sprawozdań finansowych,
 • monitowanie problemów oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na księgowanie rozmaitych zdarzeń gospodarczych,
 • reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli,
 • bieżąca opieka księgowego nad prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Państwa firmy odpowiedzialnych za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • przygotowywanie właściwych deklaracji,
 • bieżąca weryfikacja poprawności otrzymanych i wystawionych faktur VAT,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów jako czynnych podatników VAT i VAT-UE,
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT,
 • reprezentowanie Klientów w US, jak również w trakcie kontroli.

Biuro rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Tormot, mieszczące się w Poznaniu przy ulicy Górna Wilda 71/3, już od 1983 roku zajmuje się zakładaniem firm, w tym spółek, oraz stałą obsługą księgową i podatkową, odpowiadając przy tym za pełną księgowość oraz rachunkowość.

Nasze biuro rachunkowe, oprócz tradycyjnych usług związanych z księgowością i rachunkowością, prowadzi również obsługę księgową w systemie on-line, z wykorzystaniem oprogramowania CDN Optima.

Naszym Klientom udostępniamy odpowiednie moduły programu poprzez bezpieczne łącze internetowe. Za ich pomocą Klient tworzy w miejscu prowadzenia działalności własne dokumenty księgowe, które są na bieżąco dostępne w celu ich zaksięgowania, natomiast dokumenty zewnętrzne po zeskanowaniu są przekazywane do nas także drogą elektroniczną. Rezultaty księgowania mogą być na bieżąco dostępne dla Klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Zapraszamy do kontaktu.