Biuro rachunkowe Poznań - Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest to narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków Twojej firmy. Jest to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym.

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego (w 2020 r. limit przychodów wynosi 8.746.800 zł).

Każdy podatnik, który prowadzi księgowość w formie uproszczonej, jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i niewadliwy. Rzetelność oznacza, że dokonywane wpisy do księgi są zgodne z rzeczywistym stanem, natomiast niewadliwość oznacza prowadzenie jej zgodnie z przepisami rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów i objaśnieniami do wzoru księgi.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.

Zakres naszych usług księgowych obejmuje prowadzenie ksiąg zarówno w sposób tradycyjny, jak i w wersji elektronicznej.

W zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie oraz przechowywanie Podatkowej KPiR,
 • zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych wraz z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
 • obliczanie zaliczek przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
 • stała ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L,
 • reprezentacja Klientów przed Urzędem Skarbowym, jak również w trakcie kontroli podatkowych,
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe,
 • bieżąca opieka oraz nadzór głównego specjalisty nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • sygnalizacja i ocena problemów oraz zagrożeń mających wpływ na ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestru sprzedaży i rejestru zakupu,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • stała kontrola poprawności wystawianych oraz otrzymywanych faktur – zarówno w kontekście przychodów, jak i rozchodów,
 • zarządzanie przelewami,
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, jak również podczas kontroli,
 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie podmiotów.

ZUS Przedsiębiorcy

 • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowywanie ubezpieczonych z ZUS,
 • przygotowywanie i zarządzanie przelewami do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
ZAPRASZAMY

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - Tormot Biuro rachunkowe