slide7

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma do wyboru kilka sposobów, w jaki będzie rozliczana z podatków. Jednym z najprostszych jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na płaceniu stałej stawki podatkowej. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla podatników prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, a także działalność w formie spółki cywilnej i jawnej. Zależna jest od wykonywanej działalności i dotyczy tylko przedsiębiorców.

Ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodów, a zatem nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, wymaga prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, dokumentujących uzyskane przychody.

Wyboru, czy zmiany tej formy opodatkowania nie można dokonywać w dowolnym momencie roku podatkowego. Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody nieprzekraczające 2 mln euro przeliczone kursem z 1 października. Dobrym momentem jest rozpoczęcie działalności, lub początek nowego roku podatkowego.

Limity ryczałtu ewidencjonowanego

Jeżeli przychody podatnika nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości kwoty 200.000 euro, to może on rozliczać podatek kwartalnie.

Zaletą ryczałtu ewidencjonowanego jest niska stawka – 8,5%. Wadą natomiast brak rozliczania w zasadzie jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu. 

Zakres usług naszego biura rachunkowego.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia obsługę księgową w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. W zakres usługi wchodzi:

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • obliczenie podatku do zapłaty
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • rozliczanie składek ZUS właściciela
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie pozostałych ewidencji
 • sporządzanie zeznania rocznego PIT-28
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami
 • konsultacje

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu są zróżnicowane ze względu na zakres prowadzonej działalności i wyglądają one następująco:

 • 2% – przychody ewidencjonowane ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu;
 • 3% – działalność gastronomiczna, usługowa (handel), produkcja zwierzęca, rybołówstwo, przychody ze zbycia środków trwałych, będącym w majątku firmy;
 • 5,5% – działalność budowlana, usługi transportowe, działalność wytwórcza;
 • 8,5% – najem, podnajem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze, do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro, przychody z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3, usługi związane z ogrodami botanicznymi, zoologicznymi, a także obiektami chronionej przyrody, prowizja otrzymana na podstawie umowy komisu, prowizja otrzymana na podstawie umowy kolportażu, prowadzenie przedszkoli, oddziałów pozaszkolnych w szkołach podstawowych;
 • 17% – usługi noclegowe, pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi parkingowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, pośrednictwo turystyczne, wynajem pojazdów osobowych i innych środków transportu
 • 20% – przychody osiągane przez wolne zawody
Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego