Usługi budowlane od 2017 roku

Objęcie usług budowlanych wykonywanych w kraju mechanizmem odwrotnego obciążenia – to jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 01.01.2017 r.
Mechanizm odwrotnego obciążenia („reverse charge”) zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na odbiorcę. Podatnik świadczący usługi lub sprzedający towary objęte tym mechanizmem, zobowiązany jest do wystawienia faktury niezawierającej danych w zakresie stawki i kwoty podatku VAT (stawka OO), z wyraźnym wskazaniem „ODWROTNE OBCIĄŻENIE”. Transacje tego typu podatnik wykazuje w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy. Świadczenie usług lub sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem sprzedawca zobligowany jest wykazać również w informacji podsumowującej VAT-27 – składanej za okresy miesięczne w formie elektronicznej.
Według dotychczasowego stanu prawnego mechanizmem „reverse charge” w obrocie krajowym objęte były towary wyszczególnione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Z początkiem nowego roku katalog ten został rozszerzony o nowe kategorie towarów oraz usługi budowlane.
Aby usługa budowlana była objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. przedmiotem sprzedaży jest usługa budowlana wskazana w załączniku nr 14 do ustawy o VAT;
  2. podmiotem świadczącym usługę budowlaną jest czynny podatnik VAT (zmiany nie obejmują usługodawców korzystających ze zwolnienia podmiotowego);
  3. podmiot będący usługobiorcą jest czynnym podatnikiem VAT (zmiany nie dotyczą usług świadczonych na rzecz osób prywatnych, podatnitków niezarejestrowanych do VAT oraz zarejestrowanych jako podmioty zwolnione z VAT);
  4. podmiot świadczący usługę występuję jako podwykonawca.

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady rozliczania usług budowlanych przez sprzedawcę.
Nowe zasady dotyczące sposobu opodatkowania usług budowlanych odnoszą się do usług wykonanych od początku 2017 roku. Ustawodawca przewidział przepisy przejściowe dla transakcji mających miejsce na przełomie roku:

  • w sytuacji gdy w 2016 roku nabywca dokonał wpłaty zaliczki, a ostateczne wykonanie usługi nastąpi w roku 2017 – opodatkowanie transakcji następuje wg nowych zasad obowiązujących od 01.01.2017 (korekta rozliczenia zaliczki w rozliczeniu za okres, w którym wykonano usługę);
  • w sytuacji gdy za usługę wykonaną w grudniu 2016 roku sprzedawca wystawia fakturę w styczniu 2017 roku – opodatkowanie transakcji pozostaje po stronie sprzedawcy na dotychczasowych zasadach obowiązujących do końca 2016 roku.

Related Posts

Biuro rachunkowe Poznań

01

wrz
Poradniki i artykuły

Termin rozliczenia podróży służbowej

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Przy braku szczególnych okoliczności, takich jak np. wypadek czy choroba pracownika, niedotrzymanie 14-dniowego terminu na złożenie dokumentów stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Może zatem pociągać za sobą odpowiedzialność porządkową zatrudnionej osoby. Może to być związane z karą upomnienia lub nagany (art. 108 kodeksu pracy). Podsumowując: Termin rozliczenia podróży służbowej to 14 dni od jej zakończeniu !.

Termin rozliczenia podróży służbowej - Kadry i płace

01

sie
Poradniki i artykuły

Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych). Należy przyjąć, że dniem wymagalności jest w tym przypadku, ostatni dzień zatrudnienia. Inaczej będzie z tymi tylko składnikami wynagrodzenia, których naliczenie wymaga „zamknięcia” pewnego okresu (np. premia kwartalna uzależniona od wyników wypracowanych przez zespół pracowników) – takie świadczenie wypłacone będzie w terminie przewidzianym w obowiązujących u pracodawcy regulacjach wewnętrznych. Wypłata wynagrodzenia a rozwiązanie umowy

Termin rozliczenia podróży służbowej - Jak rozliczać najem prywatny

29

lip
Poradniki i artykuły

Jak rozliczać najem prywatny

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Dotyka ona także osób rozliczających przychody z najmu w formie ryczałtu. Zmiana skali podatkowej w trakcie roku ze stawki podatku z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Mogłoby się okazać, że niektóre osoby, które wynajmują np. mieszkanie i wybrały w roku 2022 opodatkowania tych przychodów na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych straciłyby na tym wyborze. Postanowiono, że w przypadku osób, które osiągają przychodu z najmu i w roku 2022 zdecydowały się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły wybrać opodatkowania tych przychodów w oparciu o skalę[…]

Termin rozliczenia podróży służbowej

01

cze
Poradniki i artykuły

Od lipca duże zmiany w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Najprawdopodobniej od 1 lipca podatnicy będą musieli się zmierzyć z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Chodzi tutaj m.in. o: obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)  likwidacja ulgi dla klasy średniej zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców wyższy limit przy uldze na dziecko nowa kwota zmniejszająca podatek możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez wybraną grupę podatników wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.