Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się szereg przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Jedną z nich jest poszerzenie wykazu przypadków, w których podatnicy VAT i VAT-UE mogą zostać wykreśleni z rejestru.
Do tej pory procedura wykreślenia podatnika dotyczyła jedynie przypadków, w których czynności sprawdzające wykazały, że podatnik nie istnieje lub niemożliwe było skontaktowanie się z nim. Począwszy od 1 stycznia 2017 katalog ten został rozszerzony o poniższe przypadki:

  • dane w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-R) są niezgodne z prawdą;
  • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników, bez konieczności zawiadamiania, jest również:
1). zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy
Jeżeli podatnik w okresie zawieszenia planuje wykonywanie czynności opodatkowanych, to jego obowiązkiem jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ze wskazaniem okresu, w którym określone czynności będą wykonywane. Złożenie takiego zawiadomienia uchroni przez wykreśleniem z rejestru podatników lub zapewni przywrócenie zarejestrowania na wskazany okres. Jeśli jednak okres określony w zawiadomieniu jest krótszy niż okreś zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wówczas podatnik podlega wykreśleniu na pozostały okres zawieszenia. Z dniem wznowienia działalności następuje ponowne zarejestrowanie podatnika dla potrzeb podatku VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestrującego.
2). niewywiązywanie się z obowiązku złożenia deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały
Wykreślenie w tym przypadku nie nastąpi, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz bezzwłocznie dokona złożenia brakujących deklaracji.
3). składanie przez okres 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejnych kwartałów deklaracji “zerowych”
Wykreślenie w tym trybie nie nastąpi, jeśli podatnik wykaże, że składanie zerowych deklaracji wynika ze specyfiki prowadzonej działałności (np. działalności o charakterze sezonowym).
4). wystawianie faktur / faktur korygujących, dokumentujących czynności, które w rzeczywistości nie zostały dokonane
Jeśli podatnik skutecznie udowodni, że “puste” faktury zostały wystawione przez pomyłkę lub bez jego wiedzy, wówczas nie nastąpi wykreślenie z rejestru podatników.
5). posiadanie wiedzy na temat nierzetelnego rozliczania podatku celem osiągnięcia korzyści majątkowych przez dostawców / nabywców biorących udział w dostawie tego samego towaru lub usługi.

Obowiązek zgłoszenia zaprzestania wykonywania transakcji zagranicznych, skutkujący wykreśleniem z rejestru podatników VAT-UE, wynika bezpośrednio z ustawy o VAT (art. 97 ust. 13 i 14). Jeśli podatnik powyższego obowiązku nie wypełnił, to do końca ubiegłego roku wykreślenie następowało, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowych za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały. O fakcie tym organ podatkowy był zobowiązany poinformować podatnika.
Od 1 stycznia 2017 wykreślenie z urzędu (bez konieczności zawiadomienia podatnika) następuje jeżeli:

  • podmiot złoży zerowe deklaracje VAT-t za 3 kolejne miesiące lub zerową deklarację VAT-7K za jeden kwartał, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów / usług z kwotami podatku do odliczenia lub
  • podmiot przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowującej VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.

Jak deklaruje resort finansów powyższe zmiany są ukierunkowane na podatników, których działania skoncentrowane są na wprowadzaniu do obrotu “pustych” faktur lub wyłudzenia zwrotu podatku.

Your Comment: