Składki przedsiębiorców w 2016 roku

Z początkiem nowego roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacać będą wyższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to wynikiem wzrostu określonych wskaźników stanowiących punkt odniesienia do ustalenia podstawy wymiaru tych składek.Podstawą składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku wynosi ono 4055 zł, co determinuje minimalną podstawę składek na poziomie 2433 zł. Oznacza to wzrost składek na ubezpieczenie społeczne do wartości 772,96 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz 713,35 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Składka na Fundusz Pracy wzrosła do poziomu […]

Roczna korekta VAT za 2015 rok

Do 25 lutego br podatnicy VAT zobowiązani są do dokonania rocznej korekty podatku. Dotyczy to podatników, którzy dokonują zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT i zwolnionych z VAT (tzw. “sprzedaż mieszana”). W takiej sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie kwot podatku naliczonego dotyczącego czynności opodatkowanych, podatnicy w odliczeniu VAT stosują proporcję. Proporcję tę oblicza się jako udział rocznego obrotu czynności zwolnionych z VAT w całkowitym wypracowanym obrocie. Wspomnianej korekty należy dokonać również w przypadku zmiany statusu podatnika w zakresie podatku od towarów i usług, tzn. powrotu do statusu podatnika zwolnionego z VAT, utracenie prawa do korzystania ze zwolnienia lub dobrowolnej rezygnacji.Korektą[…]

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw, obowiązują nowe regulacje w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.W przypadku zaległości powstałych po 1 stycznia 2016 zastosowanie znajdzie obniżona stawka odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej. Warunkiem jest samodzielne złożenie korekty deklaracji z zachowaniem 6-miesięcznego terminu od dnia upływu terminu od złożenia pierwotnej jej wersji oraz dokonanie zapłaty wynikającej z korekty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.Możliwe jest również zastosowanie stawki obniżonej w odniesieniu do zaległości powstałych wcześniej, pod warunkiem złożenia[…]