Składki przedsiębiorców w 2016 roku

Z początkiem nowego roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacać będą wyższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to wynikiem wzrostu określonych wskaźników stanowiących punkt odniesienia do ustalenia podstawy wymiaru tych składek.Podstawą składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku wynosi ono 4055 zł, co determinuje minimalną podstawę składek na poziomie 2433 zł. Oznacza to wzrost składek na ubezpieczenie społeczne do wartości 772,96 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz 713,35 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Składka na Fundusz Pracy wzrosła do poziomu […]

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw, obowiązują nowe regulacje w zakresie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.W przypadku zaległości powstałych po 1 stycznia 2016 zastosowanie znajdzie obniżona stawka odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej. Warunkiem jest samodzielne złożenie korekty deklaracji z zachowaniem 6-miesięcznego terminu od dnia upływu terminu od złożenia pierwotnej jej wersji oraz dokonanie zapłaty wynikającej z korekty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.Możliwe jest również zastosowanie stawki obniżonej w odniesieniu do zaległości powstałych wcześniej, pod warunkiem złożenia[…]

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany w umowach terminowych

Wchodząca w życie z dniem 22 lutego 2016 roku nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza szereg nowych regulacji w zakresie zawierania z pracownikami umów terminowych. Limit okresu zatrudnienia ​Według dotychczasowych przepisów nie obowiązywało wskazanie maksymalnego okresu trwania umowy na czas określony, co umożliwiało zawarcie jej na okres 20 lub 30 lat. W nowych warunkach prawnych takie rozwiązanie nie będzie możliwe. Wprowadzony zostanie bowiem limit 33 miesięcy, odnoszący się do okresu zatrudnienia na podstawie jednej umowy terminowej, jak również do łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umów tego rodzaju pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy. 33-miesięczne ograniczenie okresu zatrudnienia liczone będzie dopiero od wejścia w życie[…]